Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği Tüzüğü


6 EYLÜL 2017’de gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurulda DERNEK TÜZÜĞÜNDE yapılan ve onaylanan değişiklikler.

MADDELER

 1. Bölüm III, Madde 6 ve 7 nin ilk şartlarından olan ‘KKTC vatandaşı olmak’ ibaresine İLAVETEN Madde 6: Asıl üye şartlarına VEYA KKTC’de geçerli yıl için ikamet veya çalışma izni olması şartının konması. Madde 7: Fahri üye şartlarına VEYA KKTC’de geçerli yıl için devam ettiği üniversiteden öğrenci kayıt balgesi ibrazı şartının konması. Madde 8’den KKTC vatandaşı olmak ibaresinin kaldırılması
  Gerekçe: KKTC vatandaşı olmayan ancak KKTCde yaşayan, çalışan veya öğrenim gören kişileri Dernek çatısı altında toplayabilmek.
 2. Bölüm 3deki ‘Giriş aidatı ödeme’ şartının iptali
 3. Madde 9, 2ci bendi ‘aylık aidat’ kelimesinin ‘yıllık aidat’ olarak, Üç yıl ödenmemesi şartının 2 yıl olarak değiştirilmesi.
 4. Madde 13ün 5 bendinin ‘Yönetim kurulu tarafından HAZIRLANAN bütçenin görüşülerek.....’ cümlesindeki eksik ‘hazırlanan’ kelimesinin eklenmesi.
 5. Madde 15/c Olağan veya Olağanüstü genel kurul çağrısının ‘en az 2 yerel gazetede 2şer kez ilan edilme’ koşulunun ‘ 1 yerel gazetede bir kez ilan edilme ‘ olarak değiştirilmesi VE ‘Elektronik ortamda ilan edilmek koşulu ile üyelere duyurulur’ olarak düzenlenmesi.
 6. Madde 16 a ‘Aslı üye sayısının YARISININ bir fazlasının toplantıya........’ cümlesindeki eksik ‘Yarısının’ kelimesinin eklenmesi.
 7. Madde 17, YK üyeleri görev tanımlarının yeniden belirlenerek, Asbaşkan, Basın Sorumlusu, Eğitim Sorumlusu ve Organizasyon sorumlusu görevlerinin tanım ve ilavesi.
 8. Madde 17, Yönetim Kurulu üyelerinin KKTC vatandaşı olması zorunluluğunun konması.
 9. Madde 12: Üyelik aidatlarında bahse konu giriş aidatlarını kapsayan a ve b şıklarının kaldırılması.

BÖLÜM 1: DERNEĞİN ADI VE ADRESİ:

Madde 1- DERNEĞİN ADI ve ADRESİ:

Derneğin Adı, Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği ve adresi, Sht. İbrahim Kolaçoğlu Sokak No : 3 Küçükkent - Ortaköy, Lefkoşa’dır. Derneğin şubesi yoktur.

Madde 2- TANIMLAR:

DERNEK: Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği

KANUNLAR: KKTC’de Yürürlükte olan Dernekler yasası

TÜZÜK: Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği Tüzüğü

Psikolog: Üniversitelerin Edebiyat ya da Fen Edebiyat ya da Beşeri Bilimler Fakülteleri Psikoloji Bölümlerinden lisans diploması ya da bu bölümlerce sosyal bilimler enstitülerinde açılan psikolojik uzmanlık alanlarından birinde Yüksek Lisans/Doktora diploması almış kişiler anlamında kullanılır.

BÖLÜM II: DERNEĞİN AMACI:

Madde 3- DERNEĞİN AMAÇLARI:

Kıbrıs Türk Psikologlar Derneğinin amacı, psikologlar arasında birlik, beraberlik ve dayanışma sağlayarak, psikoloji biliminin ve mesleğinin Kuzey Kıbrıs’ta tanıtılması, geliştirilmesi ve toplumun yararına kullanılması ve psikolojinin kullanım alanlarında psikoloji biliminin ülkemizde katkılarını artırmak ve meslek elemanlarının standart ve haklarının korunmasını sağlamaktır.

Madde 4- ÇALIŞMA ALANI:

Madde 3’te belirtilen amaçlara ulaşmak için aşağıdaki çalışmaları yapar.

a- Mesleki ve bilimsel toplantılar, Ulusal ve Uluslararası kongreler düzenler.

b- Psikoloji bilimi ve psikoloji hizmetleri toplumun doğrudan doğruya yararlanacağı pratik bir bilim dalı haline getirmek için çalışır. Üyelerine psikoloji bilim ve mesleğindeki yeni gelişmeleri tanıtmak için konferanslar düzenler açık oturumlar tertip eder.

c- Üyelerin mesleki sorunlarına çözüm bulmakta yardımcı olur.

d- Psikolojinin çeşitli alanlarından gelen üyelerini araştırma yapmaya özendirir ve destek olur.

e- Psikologluğun meslek olarak gelişmesi için, her türlü mevzuat üzerine görüş bildirir ve uygulanmasında mesleki, özel ve resmi kuruluşlarla temaslar yapar.

f- Psikologların mesleki gelişimleri için çeşitli eğitsel olanaklar hazırlar ve sunar

g- Mesleki alandaki gelişme ve yenilikleri üyelerine aktarabilmek için eğitim programları ve kurslar düzenler. Bu kursların uluslararası meslek örgütleri ve Avrupa Birliği ülkelerinin benimsediği standartlara uygun olması için gerekli hazırlık, denetim ve sınavları yaparak üyelerinin yeterli oldukları konuları sertifikalarla belirler.

h- Dernek merkezinde veya uygun mekanlarda, toplumu bilgilendirmeye yönelik konferanslar veya programlar düzenler. Bu programların hazırlanması ve yürütülmesinde meslekte uzman kişilerden yararlanılır.

i- Psikolojik testlerin ve ölçme araçlarının, uluslararası standartlara uygun olarak uygulanması için gerekli çalışmaları yapar. Bu ilkeleri üyelerine ve kamuoyuna duyurur.

j- Mesleki ehliyeti bulunmayan kişiler tarafından, bireylere veya kurumlara verilen psikolojik hizmetleri izleyerek, kamuoyunu uyarmak amacıyla girişimlerde bulunur gerektiğinde yetkili mercilere başvurur.

BÖLÜM III:

Madde 5- DERNEĞE ÜYELİK:

Derneğin asıl, fahri ve onursal olmak üzere üç türlü üyesi vardır.

Madde 6- ASİL ÜYE OLABİLME KOŞULLARI:

a. KKTC vatandaşı olmak.

b. Medeni haklara sahip ve 18 yaşını bitirmiş olmak.

c. Onur kırıcı bir suçtan cezalandırılmamış olmak.

Psikoloji mezunu kişiler ASİL ÜYE olabilir. Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Dernek Yönetim Kurulu’nca en geç 30 (otuz) gün içerisinde karar bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kaydedilir. Giriş aidatı olarak yıllık aidat bedeli olarak belirlenen ücreti ödemek zorundadır. Her Asil Üye Giriş aidatı dışında her yıl makbuz karşılığında o yılkı asgari ücretin %5’i tutarında yıllık aidatı ödemekle yükümlüdür. Yıllık üyelik aidatı asgari ücretteki değişiklikler doğrultusunda farklılık gösterebilir. Yıllık üyelik aidatındaki bu değişiklikler Yönetim Kurulu tarafından üyelere bildirilir.

Madde 7- FAHRİ ÜYE OLABİLME KOŞULLARI:

a.) KKTC vatandaşı olmak

b.) Medeni haklara sahip ve 18 yaşını bitirmiş olmak.

c.) Onur kırıcı bir suçtan cezalandırılmış olmamak.

Psikoloji lisans öğrenciler FAHRİ ÜYE olarak derneğe üye olabilirler. Fahri Üyelik başvurusu yapan kişiler Dernek Yönetim Kurulu’nca en geç 30 (otuz) gün içerisinde karara bağlanır ve sonuç başvuru sahibine yazıyla bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kaydedilir. Giriş aidatı olarak yıllık aidat bedeli yıllık asgari ücretin %2,5’ini ücreti ödemek zorundadır. Fahri Üyeler her yıl makbuz karşılığında asgari ücretin %2,5’i tutarındaki aidatı ödemekle yükümlüdür. Fahri üyeler lisans eğitimlerini tamamladıklarını bir belge ile Yönetim Kurulu’na kanıtladıklarında ASIL üyeliğe geçiş yaparlar.

Madde 8- ONURSAL ÜYE OLABİLME KOŞULLARI:

a.) KKTC vatandaşı olmak.

b.) Medeni haklara sahip ve 18 yaşını bitirmiş olmak.

c.) Onur kırıcı bir suçtan cezalandırılmış olmamak.

Psikoloji alanında veya derneğin amaçları doğrultusunda değerli hizmetlerde bulunmuş olanlar Yönetim Kurulu kararı ile ONURSAL ÜYE olabilir. Onursa Üyeler kayıt veya yıllık aidatı ödemezler.

MADDE 9- ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:

Aşağıdaki olaylardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde üyelik sona erer:

1. Üyelerin İstifası: Üyeliğini sona erdirmek isteyen üye tarafından Dernek Sekreteri’ne yazılı olarak yapılacak bir bildiri ile üyelik sona erer.

2. Aylık Aidatın Üç Yıl Ödenmemesi: Her üye tarafından her yıl ödenmesi gereken yıllık aidatın arka arkaya üç yıl ödenmemesi halinde, aidatı ödenmeyen üyenin üyeliği sona erer. Bu süre, Yönetim Kurulu kararaı ile 6 aya kadar uzatılabilir. Ancak, üyeliğin bu şekilde sona erdiği, en az 15 gün önce ilgli üyeye Dernek Yönetim Kurulu tarafından gönderilecek bir yazı ile bildirilir. Üyeliği bu şekilde sona eren üyenin yeniden üye olmak istemesi halinde geçmiş aidatların tümünü ödemesi zorunludur.

3. Davranış Bozukluğu veya Mahkumiyet: Dernek amaç ve yararlarına aykırı, birlik ve dayanışmayı bozucu davranışlarda bulunan veya yüz kızartıcı bir suçtan mahkum olanlar ile Dernek Binası içerisinde veya üyeler arasında siyasi faaliyette bulunup birlik ve beraberliği bozmaya çalışanlar, Dernek Tüzüğüne ve psikologların uyması gereken etik ilkelere uymayanlar Dernek Genel Kurulu Kararı ile üyelikten atılabilirler.

Madde 10- ÜYELERİN HAKLARI

Derneğe üye olup aidat ödeme yükümlülüklerini düzenli olarak yerine getiren her üye, Derneğin idare organlarını seçme, bu organlara seçilme, genel kurallarda hesap sorma (yapılan işleri denetleme/aklama) ve Dernek faaliyetlerine katılma hakkına sahiptir. Ancak Olağan Genel Kurul’da bir üyenin oy kullanabilmesi için kuruldan en az bir ay önce üye olması gerekir. Üç yıllık üye aidatını ödemeyen üye, seçim hakkını kullanamaz. Fahri ve onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

Madde 11- ÜYELERİN SORUMLULUKLARI

Her üye aşağıdaki kurallara uymakla yükümlüdür:

1.Derneğin tüzük ve amacına uygun olmayan hareketlerde bulunmamak

2. Mesleğin disiplin ve ahlakını her koşul altında korumak

3. Mesleki işlev, öneri ve kararlarda kendi bireysel çıkarlarından önce mesleki yararları ön planda tutmak ve mesleki değerlerden ayrılmamak

4. Etiğe aykırı tutum ve davranışta bulunmamak ve meslek çalışanlarının onurunu zedelememek

BÖLÜM IV: YAPI VE ORGANLARI

Madde 12- DERNEĞİN ORGANLARI

Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği’nin organları aşağıdaki gibidir:

(a) Genel Kurul

(b) Yönetim Kurulu

(c) Denetleme Kurulu

(d) Disiplin Kurulu

Genel Kurul ile Denetleme Kurulu’nun yetki ve sorumlulukları başka bir organa devredilemez.

Madde 13- GENEL KURULUN OLUŞUMU VE GÖREVLERİ

Derneğe kayıtlı ve yükümlülüklerini yerine getirmiş üyelerin toplamından oluşur ve birliğin en üst karar ve denetleme organıdır. Fahri ve Onursal üyelerin Genel Kurul’da oy verme hakları yoktur. Genel Kurul’un görevleri:

1- Tüzüğe uygun olarak, Derneğin izleyeceği yol ve programların belirlenmesi,

2- Dernek organlarının seçimi,

3- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi

4- Yönetim Kurulu’nun rapor ve hesaplarının tartışılması ve karara bağlanması,

5- Yönetim Kurulu tarafından bütçenin görüşülerek aynen veya değiştirilerek onaylanması,

6-Üyelik aidatlarının belirlenmesi ve üyelere bildirilmesi

7- Dernek adına herhangi bir taşınmaz malı satın almak veya satmak için, Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesi,

8- Herhangi bir Federasyona katılma ve ayrılması,

9- Derneğin uluslararası alanda etkinliklerde bulunması ve yurt dışındaki herhangi bir derneğe veya kuruluşa üye olarak katılma veya ayrılması,

10- Derneğin feshedilmesi

11- Mevzuat veya Dernek Tüzüğü uyarınca Genel Kurula tevdi edilen diğer görevleri yerine getirme.

Madde 14- GENEL KURUL KARARLARI VE ORGANLARA SEÇİLENLERLE İLİGLİ BİLDİRİMDE BULUNMA

Yönetim Kurulu, Genel Kurul’da alınan kararlar ile Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu’na seçilen üyeleri, isim, soyisim, baba ismi, doğum yer ve tarihleri, meslekleri ve ev adreslerini içeren bilgilerle birlikte, en geç on (10) gün içerisinde ilgili Kaymakamlk ile diğer ilgili kişi ve kurumlara yazılı olarak bildirir.

Madde 15- GENEL KURUL’UN TOPLANMASI

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.

a) Olağan toplantı iki yılda bir, Yönetim Kurulu’nun tespit edeceği yer ve zamanda toplanır ve gündemdeki Yönetim Kurlu faaliyet raporu, denetleme kurulu raporu ve diğer konuları görüşerek karara bağlar.

b) Olağan toplantıların dışında yapılan tüm Genel Kurul toplantıları olağanüstü toplantı olarak tanımlanır ve aşağıda belirtilen şartlar dahilinde gerçekleşir.

(1) Dernek Yönetim Kurulu’nun kararı veya asil üyelerin 1/5’inin yazılı istemi üzerine Başkan tarafından Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağırılır.

(2) Dernek asil üyelerinin 1/5’inin yazılı istemi üzerine Başkan tarafından Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağırılır.

c) Olağan Genel Kurul toplantısı, toplantının yapılacağı tarihten asgari 15 gün önce olağanüstü genel kurul toplantılarının yapılacağı tarihten asgari yedi gün önce toplantının yeri, tarihi zamanı ve gündemi belirtilmek üzere en az iki yerel gazetede ikişer kez ilan edilmek koşuluyla, Yönetim Kurulu tarafından üyelere duyurulur. Ayrıca Yönetim Kurulu tarafından gerek görülürse her üyeye teker teker toplantıya davet bildirimi de yapılabilir.

Madde 16- GENEL KURUL NİSABI, YÖNETİM VE OYLAMA

Genel Kurul toplantılarında nisab, oylama ve diğer çalışmalar aşağıda belirtildiği şekilde yapılır:

a) Olağan ve olaağanüstü Genel Kurul toplantılarının nisabı, asli üye sayısının bir fazlasının toplantıya katılması ile sağlanır.

b) Toplantının başlayacağı saatte nisab sağlanamadığı takdirde, toplantı 1 saat süreyle ertelenir. Ertelenen süre sonunda, toplantıda hazır bulunan üye sayısı nisab kabul edilerek toplantı açılır. Ancak 5/1 üyenin gerekçeli talebi ile toplanan olağanüstü genel kurul toplantılarında her halukarda asil üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının mevcudiyeti aranır.

c) Genel kurul toplantıları yönetim kurulu başkanı tarafından açılır. Belirlenmiş gündem dahilinde toplantıyı yönetmek üzere genel kurul başkanlık divanı oluşturulur.

d) Genel kurul başkanlık divanı, genel kurulca seçilen bir başkan ve iki sekreterden meydana gelir.

e) Genel kurul toplantılarında gündeme madde eklemek veya gündemden madde eksiltmek, toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3’ünün divan başkanlığına sunduğu yazılı isteklerinin, genel kurulda oylanıp kabul edilmesi ile mümkündür.

f) Genel kurul toplantılarında her asil üye bir oy hakkına sahiptir ve bu hakkını şahsen kullanır. Vekaletname geçersizdir.

g) Genel kurulda karar için yeterli sayı, toplantıda hazır bulunan üyelerin basit çoğunluğudur (yarıdan bir fazla).

h) Genel kurullarda seçim yönetimi gizli oy ve açık sayımdır. Ancak birlik organlarına seçilecek sayı kadar adayın olması veya herhangi bir önergenin oylanması hallerinde, divan başkanlığı oylamayı açık olarak da yaptırabilir.

i) Genel kurul tutanakları genel kurul başkanlık divan üyelerince imzalanarak bir yıl süreyle saklanmak üzere yönetim kuruluna teslim eder.

Madde 17-YÖNETİM KURULU

(1)Genel kurul, 7 asli ve 3 yedek üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu seçer. Oylama gizli oy ve açık sayımla yapılır.

(2)Herhangi bir siyasi partinin parti meclisi, merkez Yönetim Kurulu, yerel organları ve yetkili kurallarında üye olnlar dernek Yönetim Kurulunda görev almak üzere aday olma hakkına sahip değildir.

(3)Yönetim Kurulu, ilk toplantısında, kendi aralarında seçim yaparak, Başkanı, sekreteri (yazman), mali işler sorumlusunu (Sayman) ve dört (4) faal üyeyi belirler.

a)Başkan: Yönetim Kurulunu ve dolayısıyla Derneği temsil eder. Yönetim Kurulunun kararlarının işbirliği ve uyum içerisinde uygulanmasını sağlar.

b)Sekreter (Yazman): Derneğin idari konularından, yazışmalaından, demirbaşların düzenlenmesinden, derneğin arşivinin düzenlenmesinden, tüm kayıtlarının tutulmasından ve saklanmasından sorumludur. Üyelerin isim, adres ve diğer Üye Kayıt Defterini, Yönetim Kurulu Karar Defterini, Genel Kurul Karar Defterini, Demirbaş Eşya Defterini, Gelen-Giden Evrak Defterini ve Ziyaretçi Defterini tutmakla görevlidir. Yazışma dosyalarını, yazışmaları Başkanla birlikte imzalar ve başkanın herhangi bir nedenle gaybubetinde, başkanın görev ve sorumluluklarını yerine getirir.

c)Mali İşler Sorumlusu (Sayman): Derneğin gelir ve gider hesaplarını yasal gereklere göre tutmaktan, makbuz ve benzeri belgeleri tutmakla sorumludur. Derneğin bütçe kuralları çerçevesinde, Yönetim Kurulunun belirlediği miktarı (o yıl ki asgari ücret) ödeme yapmaya yetkilidir. O yıl ki asgari üceti aşan ödemeler için, Denetleme Kurulundan yazılı olarak ön onay alır. Bankadan başkan ve de mali işler sorumlusunun imzasıyla para çekilebilir. Mali işler sorumlusu, derneğin ödemeleri ve satın alımlarını yapar ve yaptırır. Mali işler sorumlusu, derneğin ödemeleri ve satın alımlarını yapar ve yaptırır. Mali işler sorumlusu, belgeleme esasına göre, dernek adına para alır ve öder. Alınan para için makbuz vermek zorundadır. Sayman, gelir-gider defteri, bütçe hesapları ve bilanço defterini tutmakla sorumludur.

d)Faal Üyeler: Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar, oy kullanma ve Yönetim Kurulu tarafından kendilerine verilen uygun görevleri yerine getirir.

(4)Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından iki yıllık bir dönem için seçilir. Başkan dahil hiçbir üye art arda 2 dönemden fazla Yönetim Kurulundan görev alamaz.

(5)Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanır.

(6)Yönetim Kurulu, üyelerinin en az yarısının katılımı ile toplanabilir ve kararlar çoğunlukla alınır.

Madde 18-YÖNETİM KURULU’NUN YETKİ VE GÖREVLERİ

Yönetim Kurulu derneğin icra-i karar verme organıdır ve aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir.

(1)Derneği temsil etmek amacı ile iki veya daha fazla üyeyi atamak,

(2)Derneğin hesaplarını tutmak ve Genel Kurula sunmak üzere, bütçe hazırlamak,

(3)Gerek gördüğü hallerde kendi arasında görev dağılımını yeniden düzenlemek,

(4)Yetkili olduğu dönem ve/veya yıllık icraatlarla ilgili programları karara bağlamak,

(5)Derneğin her türlü projesinin uygulanmasında gerekli parasal düzenlemeler, harcamalar hakkında karar almak,

(6)Dernek Tüzüğünün veya ilgili mevzuat tahtındaki diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek, yetkileri kullanmak

Madde 19- YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI

Yönetim Kurulu’ndan ayrılan herhangi bir üyenin yerini, en fazla oyu alan yedek üye alır. Yedek üyelere karşın, Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı yarıdan daha aşağıya düşerse, kalan Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından 1 ay içerisinden Genel Kurul çağrısı yapılır. Bu çağrı yapılmazsa, herhangi bir üyenin başvurusuyla, derneklerle ilgili Kaymakamlık, bir ay içerisinde Genel Kurulu toplaması için derneğin herhangi üç üyesini görevlendirir.

Madde 20- DENETLEME KURULU, GÖREV VE YETKİLERİ

Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 3 asil ve 1 yedek üyeden oluşur ve derneğin her türlü mali iş ve işlemlerini ile işleyişinin ve faaliyetlerinin Dernek Tüzüğü gereklerine uygunluğunu denetler. Kurul, görevlerini, bu tüzüğün 21. Maddesinde öngörülen esaslara göre, yılda bir defadan az olmayacak şekilde yapar ve denetleme sırasında elde ettiği sonuçları ve varsa tespit ettiği bu tüzüğe uygun olmayan hususlar ile bunların giderilmesi için alınması gereken önlemleri bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunar. Raporda belirtilen önlemlerin alınmadığı durumlarda Denetleme Kurulu konuyu Disiplin Kuruluna havale eder veya gerekli görmesi halinde, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır. Yapılacak ilk genel kurul toplantısında Denetleme Kurulu’nun oluşturulması Genel Kurul tarafından bu tüzükte belirtilen oylama ve karar verme usulü ile seçilen 3 asil ve 1 yedek üyenin seçilmesi ile olur.

Madde 21- DİSİPLİN KURULU, GÖREV VE YETKİLERİ

(1)Disiplin Kurulu Genel Kurul tarafından seçilen 3 asil ve 1 yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu üyeleri görev yaptıkları dönemde, derneğin organlarında görev alamazlar.

(2)Disiplin Kurulu, Dernek üyeleri, veya herhangi bir üye ile Yönetim kurulu arasındaki veya Denetleme Kurulunca belirlenmiş her türlü uzlaşmazlık ile ilgili, kendisine yazılı olarak havale edilen herhangi bir konuyu bir ay içinde sonuçlandırır ve kararlarını taraflarına bildirir. Disiplin kurulu, karar veya inceleme ve sonuçlarını 30 gün içerisinde Yönetim Kuruluna sunar.

(3)Disiplin Kurulu, uyuşmazlık konusunun havale edildiği tarihten sonraki 3 gün içerisinde uyuşmazlıkla ilgili taraflara, havale edilen uyuşmazlık konusu ile kendilerinin ilgili olduğu ve/veya ilgilendirdiği hususlar hakkında yazılı bildirimde bulunur.

(4)Uyuşmazlık konusu ile ilgili taraflar, (3)fıkrada belirtilen bildirim tarihinden sonraki 10 gün içerisinde görüş, düşünce ve savunmalarını yazılı olarak disiplin kuruluna iletirler. Böyle bir yazının iletilmediği durumlarda ilgili tarafın görüş ve düşüncelerini iletmekten ve/veya savunma yapmaktan vazgeçtiği kabul edilir.

(5)Disiplin Kurulu,

(a)Dernek Genel Kurul ve Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlara uymayan, ve/veya verilen görevleri yerine getirmeyen ve/veya bu görevleri tanımlamış yetkiler içinde yapmayan,

(b)Dernek amaçlarının ve yetkili organlarının kararlarının gerçekleştirilmesini zorlaştıran,

(c)Üyelerin huzurunu ve arasındaki güven ve samimiyeti bozacak her türlü hareketi yapan,

(d)Dernek demirbaş veya evrakına bilerek ve isteyerek zarar veren, yok eden veya buna göz yuman,

(e)Üyeler arasında veya dış çevrelerde derneğin şeref, haysiyet ve menfaatlerine zarar veren,

(f)Hangi gerekçe ile olursa olsun, dernekten maddi çıkar elde eden veya bunun için girişimde bulunan, herhangi bir üye hakkında uygun duruma göre aşağıdaki (6) fıkrada belirtilen kararlardan birini uygulamaya karar verebilir.

(6)Disiplin Kurulu, uyuşmazlık konusunu havale edenin şikayet ve gerekçelerini, tüm veri ve bulgular ilgili tarafların yazılı görüş düşünce ve savunmalarını değerlendirerek, uyuşmazlığa konu üye hakkında

(a)Yukarıdaki (5) fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen durumlarda, uyarma,

(b)Uyarma kararının alınmasına neden olacak davranışların tekrarlandığı, yukarıdaki (5)’inci fıkranın (c) bendinde belirtilenlerin yapıtlığı durumda kınama,

(c)Kınama kararının alınmasına neden olacak davranışların tekrarlandığı yukarıdaki (5)’inci fıkranın ve (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin yapıldığı durumlarda, bir (1) yıla kadar üyelikten geçici çıkarma,

(d)Üyelikten geçici çıkarma kararının alınmasına neden olacak davranışların tekrarlandığı, yukarıdaki (5)’inci fıkranın ve (f) bendinde belirtilenlerin yapıldığı durumlarda, üyelikten kesin çıkarma, kararı verebilir. Üyelikten kesin çıkarma kararı dışındaki kararlar kesindir.

(7)Hakkında üyelikten geçici çıkarma kararı verilenler, böyle bir kararın verildiği tarihten sonraki ilk Genel Kurulda oluşturulacak herhangi bir organ, komite veya görev için aday olamaz

(8)Kesin çıkarma kararı ilk Genel Kurulu toplantısına kadar geçici çıkarma biçiminde uygulanır, kesin çıkarma Genel Kurulun onayına bağlıdır.

BÖLÜM V. PARASAL DÜZENLEMELER

Madde 22- ÜYELİK AİDATLARI

a)Her asil üyeden giriş aidatı olarak o yılın asgari ücretin %5’i ve yıllık üyelik aidatı yine Asgari ücretin %5’i kadar olan meblağ makbuz karşılığında alınır.

b)Her fahri üyeden giriş aidatı olarak ı yılın asgari ücretin %2,5’i ve yıllık üyelik aidatı olan meblağ makbuz karşılığında alınır.

Asgari ücretteki değişikliklere bağlı olarak Giriş aidatı ve yıllık üyelik aidatlarında olan değişiklikler Yönetim Kurulunca üyelere bildirilir.

c)Dernek gelirlerinin toplanmasında derneğin makbuzu veya makbuzları kullanılır.

d) Makbuzun Şekli: Makbuzların üzerlerinde derneğin adı yazılır ve dernek için tahsil edilen paranın veya teslim alınan ahar kıymetin ne olduğunun tanımlanmasına olanak sağlayan bir yer bırakılır.

e) Makbuzların Basımı ve Onaylanmaları: Makbuzlar geçerli yasal mevzuata uygun şekilde ve Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği yerde veya yerlerde bastırılır veya basılır. Makbuzlar geçerli yasal mevzuata uygun şekilde ve Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği şekilde onaylanır.

Madde 23- DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

(1) Derneğin gelir kaynakları aşağıdaki gibidir

(a) Üyelik aidatları,

(b) Dernek tarafından yapılan yayınların satılması, piyangolar, yemek, eğlence, sanatsal gösteriler, konserler, sportif etkinlikler, konferans ve benzeri etkinliklerden elde edilen gelirler.

(c) Derneğin malvarlığından elde edilen gelirler

(d) Proje karşılığı sağlanan yardımlar

(e) Üyelerin katkıları, özel sektör ve kamu sektöründen sağlanan bağışlar ile yardımlar

(f) Yardım ve bağış toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanan yardım ve bağışlar,

(2) Derneğin elde edeceği tüm gelirler ancak Dernek amaçları için kullanılabilir. Hiçbir suret ve şekilde Üyeler arsında kazanç paylaşımı olamaz.

Madde 24- BÜTÇE YILI

Derneğin Bütçe yılı 1 Ocak’ta başlar, 31 Aralık’ta son bulur.

Madde 25- HESAPLARIN DENETLENMESİ VE MURAKABESİ

Derneğin tüm gelirleri, giderleri ve her türlü mali iş ve işlemleri ile ilgili bilgiler ve kesin hesaplara bilançolar, her bütçe yıl süresince en az bir defa Denetleme Kurulunun inceleme bilgi ve onayına sunulur. Her bütçe yılı sonunda, yıllık kesin hesaplar Denetleme Kurulu tarafından denetlenerek Genel Kurulun onayına sunulur. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda derneğin hesapları için yeminli muhasip hizmetinden yararlanabilir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİ

Madde 26. TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

(1)Yüzüğü değiştirme yetkisi Genel Kurula aittir.

(2)Tüzük değişikliği önerisi Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

(3)Değişiklik önerilerinin bir kopyası, değişikliğin görüşüleceği Genel Kurul toplantısı tarihinden en az 1 hafta önce üyelere dağıtılır.

(4)Tüzük değişikliği, Genel Kurul toplantısında hazır bulunan ve hak kazanmış olan toplam üyelerin yarısının en az bir fazlasının üçte ikisinin oyu ile yapılabilir.

DERNEĞİN FESHEDİLMESİ

Madde 27- GENEL KURULUN KARARIYLA DERNEĞİN FESHEDİLMESİ

Derneğin feshi, sadece, üye tam sayısının üçte iki (2/3) simin oyuyla, Genel Kurulun kararıyla mümkündür.

Madde 28. DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN FESHEDİLMİŞ SAYILMASI

Dernek, toplantı yeter sayının yokluğu nedeniyle üst üste iki Genel Kurul toplantısını gerçekleştiremezse ya da amacını yitirir e etkisiz hale gelirse veya bu tüzük doğrultusunda yönetim Kurulunu oluşturmak olanaksız hale gelirse, kendiliğindn feshedilmiş kabul edilir. Derneğin feshedilmiş addedilmesi, sadece, dernek merkezinin bulunduğu yerin Kaymakamlığının kararı ile olur.

Madde 29- Derneğin Feshi Durumunda Paralarının ve Diğer Aktif Değerlerinin Tesviyesi durumunda, paraları, herhangi bir mütebaki malvarlığı ve aktif değerleri, mevcut, borçlar ödendikten ve alacaklar tahsil edildikten sonra, Derneğin amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere SOS Çocuk Köyü’ne devredilir.

ÇEŞİTLİ KURALLAR

Madde 30- ARŞİV VE KAYITLAR

Dernek aşağıdaki defterleri tutar:

(1)Üye Kayıt Defteri: Dernek üyeliğine kabul edilenerin, kimlikleri, üye oldukları tarih, meslekleri, ödenmiş aylık veya yıllık aidatları bu deftere yazılır.

(2) Yönetim Kurul’u Karar Defteri: Yönetim Kurulunun kararları, tarih, sayısı ile bu defterde yazılır ve Başkan ve Yönetim Kurulunun diğer üyeleri tarafından, oyları ‘’kabul’’, ‘’red’’, ‘’çekimser’’ olarak ayırt edilecek biçimde imzalanır.

(3)Gene Kurul Karar Defteri: Genel Kurul kararları tarih ve sayısı ile birlikte; Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kuruluna seçilen üyelerin, isim, soyisim, baba ismi, doğum yeri ve tarihleri, meslek ve ev adreslerini içeren defterdir.

(4)Denetleme Kurul Karar Kayıt Defteri: Denetleme kurulunun toplantı tarihlerini, denetleme sırasında elde edilen sonuçların ve tüzüğe uygun olmayan hususların giderilmesi için alınması gereken önlemlerin yazıldığı defterdir.

(5)Disiplin Kurulu Karar Defteri: Dernek üyeleri veya herhangi bir üye ile Yönetim Kurulu arasındaki veya Denetleme Kurulunca belirlenmiş her türlü uyuşmazlık ile ilgili, kendisine yazılı olarak havale edilen herhangi bir konu hakkındaki dilekçelerin sayı ve tarihi ile birlikte ve bu dilekçeler hakkında alınan kararlar ve incelemelerin; Yönetim Kuruluna bildirilen yazı ve tarihlerinin bulunduğu, ayrıca bu dilekçelerin; inceleme ve karar bildirimlerinin birer muhsalarının olduğu defterdir.

(4)Gelen Ve Giden Evrak Defteri: Gelen ve çıkışı yapılan evrak, tarih ve numara sırasına göre bu deftere kaydedilir ve gelen evrakın orjinalleri ile giden evrakın suretleri dosyalarda saklanır.

(5)Gelir Ve Gider Defteri: Derneğin tüm gelir ve giderleri, kimden alındığı veya kime ödeme yapıldığın gösterecek şekilde açık ve düzenli olarak bu deftere kaydedilir.

(6)Bütçe Hesapları ve Bilanço Defteri: Kesin hesaplarla bilanço bu deftere kaydedilir.

(7)Demirbaş Defteri: Bu deftere derneğe ait her türlü mülk ve demirbaş işlenir.

(8)Ziyaretçi Defteri: Derneğin üyesi olmayan ziyaretçiler bu deftere isim ve adresleri ile ilgili bilgileri gösterecek şekilde kaydedilirler.

Madde 31- DERNEK LOKALİNİ KULLANMA

Dernek Lokali olması halinde, Dernek üyesi olmayanlar bu lokali herhangi bir etkinlik nedeniyle davet ve/veya Yönetim Kurulu izni olmaksızın kullanamazlar, olanaklarından yararlanamazlar.

Madde 32- DERNEĞİN MÜHÜR VE AMBLEMİ:

Derneğin Genel Kurulu’nca kararlaştırılacak veya Yönetim Kurulu’nca kararlaştırılıp Genel Kurul’un onayına sunulacak bir mühür veya amblemi olacaktır.